செக்ஸ் » மாணவர்கள் நாட்டில் ஆறு பேரைப் காமம் பிடிக்கின்றனர்

11:07
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

ரஷ்ய மாணவர்களின் பிரச்சாரம் நாட்டிற்கு வந்தது, அங்கு யாரும் வேடிக்கையாக தலையிடவில்லை, உரத்த இசையைக் கேட்டு, உடலுறவு கொண்டனர். அவர்கள் மேல் காமம் மாடியில் ஒரு பெரிய அறையில் கூடி, அவர்களில் ஆறு பேருடன் ஒரே நேரத்தில் மூன்று ஜோடிகளாக உடலுறவு கொண்டனர்.